Мониторинг на Програмата на Владата на РСМ

Економија (2021)
Легенда:
континуиран напредок или оствареност
придвижување или делумен прогрес
нема напредок
нема податоци

Предмет на мониторинг