Избрани грантистите кои ќе спроведуваат иновативни иницијативи

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата, Мобилизатори на заедницата

Комисијата за избор на грантови ги оцени пријавите поднесени на Повикот за грантови за иновативни иницијативи и избра вкупно 25 граѓански организации кои ќе ги спроведуваат нивните проекти во следните шест месеци. Спроведувањето е овозможено со проектот  „Поддршка на изборните реформи во Северна Македонија“ на Владата на Швајцарија кој го спроведува Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС), а грантовите ги администрира Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).

Повикот беше отворен од 5 до 30 септември 2022 година, на него пристигнаа 39 пријави, а добитници се:

 • Здружение за европска социјална инклузија ЕСИ НЕЛИС Скопје
 • Здружение за еколошко одржлив развој ЗЕЛЕН ИНСТИТУТ Скопје
 • Здружение за заштита на животните и животната средина ЕДНАКВОСТ, ДОСТОИНСТВО, ЕМПАТИЈА, НАТУРАЛИЗАМ Скопје
 • Здружение за култура, образование, уметност, спорт и издавачка дејност, ИНТУИТА Тетово
 • Здружение за култура, уметност, образование, спорт, медиа и издавачка дејност АЛБАНИКА ЕТ Тетово
 • Здружение за меѓународна младинска соработка ИНТЕРАКТИВ – Битола
 • Здружение за мултикултурна интеграција ИНКЛУЗИЈА Охрид
 • Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. Прилеп
 • Здружение за рурален развој Локална Акциона Група ЛАГ СКАРДУС с. Јегуновце, Јегуновце
 • Здружение МЛАДИНСКИ СОВЕТ Прилеп
 • Здружение на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка ИНИЦИЈАТИВА ЗА РАЗВОЈ И ИНКЛУЗИЈА НА ЗАЕДНИЦИТЕ Скопје
 • Здружение на граѓани ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ – Гостивар
 • Здружение на граѓани Центар за едукација и развој, Теарце
 • Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица
 • Здружение на граѓани Центар за одржливи иницијативи Скопје
 • Здружение Организирана Асоцијација на Младите Гостивар
 • Здружение Центар за одржлив развој на заедницата Дебар
 • Невладина организација КХАМ Делчево
 • Планинарски спортски клуб КАБ СТРУГА 2017
 • Ромска Асоцијација за жени и млади Лулуди Скопје
 • Фондација ИМПАКТ НЕТ-лидери во мисија за мир, слобода и просперитет Велес
 • Хуманитарно здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби БРАВУРА КООПЕРАТИВА Делчево
 • Хуманитарно Здружение МАЈКА Куманово
 • Центар за младински активизам ЦМА-Крик Скопје
 • Центар за развој на заедницата СВЕТЛА ИДНИНА Кочани

Избраните грантисти се од сите осум региони, а ќе делуваат локално и на ниво на градот Скопје. Вкупната поддршка за овие иновативни иницијативи изнесува 7.500.000 МКД.

Предложените иновативни иницијативи идентификуваа проблем во заедницата за кој било ветено решавање или, пак, решение за кое било ветено остварување (во изборната програма) од страна на локалната власт и/или е вклучено во тековната програма на локалната самоуправа. Грантистите ќе ја мобилизираат заедницата да ги потсети локалните власти на нивните дадени ветувања.

Галерија