Церемонија на дипломирање - Прва генерација на мобилизатори во заедницата