Академија за јавни политики - модул #3: Вие не сте сами

Млади од политички партии, Политички Партии

23 учесници од подмладокот на 10 политички партии во земјава и една граѓанска иницијатива, учествуваа на третиот модул на Академијата за јавни политики (АПП), насловен „Не си сам!“ (Напредок во повеќепартиски и плурален свет).

Во текот на првиот ден, учесниците научија за „Разбирање на другите/политиката на идентитетот“ . Тие разговараа за важноста на меѓуетничките односи во мултиетничките општества, идентитетските политики преку етничките разделби, културата на откажување и нејзиното разгранување.

Додека, на вториот ден од овој модул, учесниците присуствуваа на следните сесии:

Учесниците на „Вие не сте сами! Умеење за компромис“ научија како да комуницираат со своите колеги во постојано поделен политички контекст. Тие, исто така, научија за важноста на компромисот во конфликтно општество, земајќи ги предвид интересите, вредностите и идеологијата на другите.

„Опозициите: Соочување со другиот“, ДЕЛ I и II беа за вежби за дебати во реално време на актуелни теми во политиката, предизвикување на политиките-избегнување на конфронтации од типот на лични напади.

На последниот ден од работилницата, првата сесија беше посветена на развојот на документи за политики и ангажмани на заедницата. Во текот на оваа сесија, учесниците елаборираа за статусот на обработените документи за политики, за проблемот идентификуван во заедницата/општината, активностите што ги преземаат, очекуваните резултати и ангажманите со заедницата. Оваа задача, која се развива од втората работилница на АЈП, има за цел да ги развие капацитетите на учесниците за процес на развој на политики базирани на докази, фокусиран на потребите на граѓаните. Овие активности ќе им дадат можност на учесниците да ги применат стекнатите знаења и вештини, во реални животни ситуации и преку ангажман со граѓаните.

На последната сесија, учесниците беа запознаени со „Разновидност на изборни системи: објаснување на нијансите“, каде учесниците се запознаа со различните видови предности и недостатоци на изборните системи.

Галерија