Зајакнување на мониторингот на изборните ветувања, напредок кон одговорно владеење

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси, Јавни настани, Мобилизатори на заедницата

На 3 октомври 2023 година, општина Гостивар беше сведок на жив и конструктивен дијалог, при што релевантни чинители се собраа со намера да се испита доменот на следење на изборните ветувања. Настанот на тема „Унапредување на концептот за следење на изборните ветувања – ставови и сознанија на општините и граѓанските организации“ имаше за цел да ја подигне свеста за Мониторинг матрицата и нејзината употреба, како и споделување на искуства и знаења помеѓу општинските претставници и граѓанските организации, со цел да се изгради стратегија за идните насоки.

Како што истакна Афердита Хаџијаха Имери од ИФЕС, целта на Матрицата за мониторинг е да се стреми кон систематско следење на ветувањата, со објективност и строгост заснована на докази, со што се дава повратна информација не само за степенот на исполнување, туку и за одговорноста и транспарентноста на  општините во процесот. Слична визија за општината изрази и градоначалникот на општина Гостивар, Арбен Таравари, кој ја истакна нејзината отвореност како пат за транспарентно владеење, како и важноста од заеднички напори за поддршка на граѓанските процеси.

На панелот кој предизвикуваше размислување, претставниците на општините Гостивар, Врапчиште, Теарце и Центар Жупа се осврнаа на прашањето за соработката со граѓанските организации, кои ја следеа нивната работа и ги споделија своите видувања за нивните успеси и предизвици.

Во овој разговор се истакна виталната улога на мониторингот во зајакнувањето на граѓанското учество, суштинскиот придонес на граѓанскиот сектор во зајакнувањето на транспарентноста на општината, истражувањето на она што претходно го научиле и можностите за идни иницијативи.

Во завршната панел дискусија, учесниците дадоа совети и коментари за користа од мониторингот, за научените лекции од минатото и за потребите на општините и граѓанските организации во иднина. Претставниците на ГО ги споделија она што тие сметале дека е опиплива корист од овој дизајн на иновативни иницијативи, при што паралелниот тек на активности за мобилизација и мониторинг се сметаат за главни зајакнувачи за вклучување на граѓаните како и дисеминацијата на информации од јавен карактер. Други претставници на ГО се залагаа за континуитет на таквите иницијативи, особено во руралните подрачја, за да се олесни нивното вклучување во процесот на донесување одлуки.

Синтезите на заклучоците и препораките, извлечени од богатите дијалози и согледувања на денот, го доведоа настанот кон својот крај. Последниот видео-сегмент обезбеди рефлективен поглед на имплементираните стратегии за мобилизација на заедницата и резултатот од нивното влијание.

Како што се отвораа можностите за вмрежување, учесниците заедно создадоа врски и соработки, одржувајќи го дијалогот, сите насочени кон зајакнување и унапредување на заедничката визија за претворање на изборните ветувања од обични зборови до влијателни, конкретни акции.

Зајакнување на мониторингот на изборните ветувања, напредок кон одговорно владеење

Галерија