1. Дали е изработена и усвоена Стратегијата за издвојување и инвестиции во здравството